Cilji

Na področju izbraževanja in raziskovanja delujemo v skladu z načelom dobrobiti živali (angl. animal welfare).

Načelo dobrega počutja živali zavzema stališče, da moramo za živali, ki so v oskrbi človeka, v vseh okoljih poskrbeti za njihovo zdravje in dobro počutje, torej za njihovo »dobro bivanje« (dobrobit). Ukvarja se tudi z vprašanjem, kdaj je uporaba živali upravičena. Je reja živali za krzno potrebna? Je prav, da v cirkusih nastopajo živali? Je testiranje kozmetike na živalih upravičeno? Načelo dobrobiti živali torej dopušča uporabo živali, vendar ne v katerekoli namene in le pod določenimi pogoji, kar pomeni, da upošteva tudi vidik živali, tj. njene potrebe. Odgovornost za to pa ne leži samo na tistih, ki so za živali neposredno odgovorni, ampak na celotni družbi.

Načelo dobrega počutja živali je eno od načel, ki odražajo odnos ljudi do živali. Katera so ta načela in kako se razlikujejo med sabo, lahko ugotovite s pomočjo vprašalnika.

Načelo dobrobiti živali poskuša v okviru danih možnostih zaščititi živali v največji možni meri. To načelo je nujno kompromisno, išče ravnovesje med potrebami človeka in živali. Posamezniki pa se moramo v vsakdanjem življenju truditi, da se obnašamo odgovorno – kot potrošniki, kot skrbniki družnih živali, kot obiskovalci živalskih vrtov …

V Amsterdamski pogodbi (angl. Amsterdam Treaty) iz leta 1997 so živali definirane kot čuteča bitja (angl. sentient beings), kar predstavlja izhodišče za zakonodajo v EU. To predstavlja velik korak naprej v odnosu do živali, ki so bile pred tem definirane samo kot lastnina oz. proizvodna enota v živinoreji.

Načelo dobrobiti živali se za uporabo v praksi najboljše razloži s konceptom petih pogojev, ki jih je razvil Strokovni svet za zaščito rejnih živali (angl. Farm Animal Welfare Council – FAWC) iz Velike Britanije:

1. HRANA IN VODA
Zagotovljeni morata biti sveža voda in prehrana, ki zagotavlja zdravje in vitalnost.

2. PRIMERNO OKOLJE
Zagotovljeni morajo biti ustrezni bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za počitek.

3. PREPREČEVANJE BOLEČIN, POŠKODB IN BOLEZNI
Zagotovljeni morajo biti preventiva ali hitra diagnoza in pričetek zdravljenja.

4. PREPREČEVANJE STRAHU IN NEUGODJA
Zagotovljene morajo biti ustrezne razmere in ravnanje, ki preprečuje mentalno trpljenje.

5. MOŽNOST NORMALNEGA OBNAŠANJA
Zagotovljeno mora biti dovolj prostora, ustrezna oprema, prisotnost sovrstnikov.