Izobraževanje za dobrobit vseh živali

Šola lahko naredi več kot le to, da poučuje o živalih. Izobraževanje lahko spodbuja tako učitelje kot učence k razmišljanju o dobrobiti živali, razvija občutek dolžnosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo.

Tema dobrobiti živali je lahko integrirana v posamezne predmete kot so naravoslovje, biologija, psihologija, geografija, sociologija, lahko je zanimiva tema pri medpredmetnem povezovanju, kot so tuji jeziki, psihologija, zgodovina. Vsekakor pa je lahko dobrobit živali tudi tema pri obravnavanju državljanske kulture in nenazadnje zdravstvene vzgoje.

DOBROBIT ŽIVALI = DOBRA FORMA + DOBRO POČUTJE

Koncept PETIH POGOJEV (Strokovni svet za zaščito živali – FAWC, Velika Britanija), ki zagotavljajo dobrobit živali:

1. HRANA IN VODA
Zagotovljeni morata biti sveža voda in prehrana, ki zagotavlja zdravje in vitalnost.

2. PRIMERNO OKOLJE
Zagotovljeni morajo biti ustrezni bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za počitek.

3. PREPREČEVANJE BOLEČIN, POŠKODB IN BOLEZNI
Zagotovljeni morajo biti preventiva ali hitra diagnoza in pričetek zdravljenja.

4. PREPREČEVANJE STRAHU IN NEUGODJA
Zagotovljene morajo biti ustrezne razmere in ravnanje, ki preprečuje mentalno trpljenje.

5. MOŽNOST NORMALNEGA OBNAŠANJA
Zagotovljeno mora biti dovolj prostora, ustrezna oprema, prisotnost sovrstnikov.


Naj poudarimo, da gre za dobrobit in odgovoren odnos do vseh živali, družnih in rejnih, prostoživečih, živali v ujetništvu, poskusnih živalih – torej vseh vrst živali. 
Z vidika dobrobiti živali ima vsaka skupina svojo specifično problematiko.

Za otroke je smiselno, da pri obravnavi dobrobiti živali začnemo z dobrobitjo tistih živali, ki jih najbolje poznajo, s katerimi imajo največ stika.

Eden od pogojev za odgovoren odnos do živali in spoštovanje do vseh živih bitij je tudi pravilen način izražanja. Nedopustna je uporaba poniževalnih, podcenjevalnih, žaljivih ali negativnih izrazov, ki vodijo do neprimernega odnosa do živali. Pri predstavitvi problematike dobrobiti živali sta pomembni tudi razlaga in razumevanje izrazov kot so mučenje, zlorabljanje, zanemarjenje, izkoriščanje, zapuščanje živali.

Kontakta oseba za področje izobraževanja je mag. Andrea Premik Banič, prof. biologije, info@noetova-sola.si