Vrtec

Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja.  Cilji predšolske vzgoje so tudi razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,  spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,  negovanje radovednosti in raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja. V vrtcu je pomembno tudi  posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja.

Dejavnosti v naravi, ki jih v okviru kurikula izvajajo vrtci, otroci pomembno pridobivajo nove izkušnje v naravnem okolju. V neposrednem stiku z naravo razvijajo empatijo, naravo  raziskujejo, pridobivajo konkretne izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi.

Vrtec lahko naredi več kot le to, da izobražuje o živalih. Izobraževanje lahko spodbuja tako vzgojitelje kot otroke k razmišljanju o dobrobiti živali, razvija občutek dolžnosti in odgovornosti, da za živali poskrbimo.

Cilji, ki jih lahko dosežemo z vključevanjem dobrobiti živali v izobraževanje so tudi, da preprečujemo krutost in spodbujamo prijazno ravnanje do različnih vrst živali, ter razvijamo zavedanje o njihovih  potrebah in oblikujemo moralne vrednote.

Tema dobrobiti živali je lahko integrirana v posamezne vsakodnevne dejavnosti.


DOBROBIT ŽIVALI = DOBRA FORMA + DOBRO POČUTJE

Koncept PETIH POGOJEV (Strokovni svet za zaščito rejnih živali (FAWC), Velika Britanija), ki zagotavljajo dobrobit živali:

1. HRANA IN VODA
Zagotovljeni morata biti sveža voda in prehrana, ki zagotavlja zdravje in vitalnost.

2. PRIMERNO OKOLJE
Zagotovljeni morajo biti ustrezni bivalni pogoji, ki nudijo zavetje in udoben prostor za počitek.

3. PREPREČEVANJE BOLEČIN, POŠKODB IN BOLEZNI
Zagotovljeni morajo biti preventiva ali hitra diagnoza in pričetek zdravljenja.

4. PREPREČEVANJE STRAHU IN NEUGODJA
Zagotovljene morajo biti ustrezne razmere in ravnanje, ki preprečuje mentalno trpljenje.

5. MOŽNOST NORMALNEGA OBNAŠANJA
Zagotovljeno mora biti dovolj prostora, ustrezna oprema, prisotnost sovrstnikov.

 

Naj poudarimo, da gre za dobrobit in odgovoren odnos do vseh živali, domačih živali ali družnih živali, rejnih živali, divjih oziroma prostoživečih živali v naravnem okolju ali živali v ujetništvu, torej vseh vrst živali.

Za otroke je smiselno, da pri obravnavi dobrobiti živali začnemo z dobrobitjo tistih živali, ki jih najbolje poznajo, s katerimi imajo največ stika.

Eden od pogojev za odgovoren odnos do živali in spoštovanje do vseh živih bitij je tudi pravilen način izražanja. Nedopustna je uporaba poniževalnih, podcenjevalnih, žaljivih ali negativnih izrazov, ki vodijo do neprimernega odnosa do živali. Pri predstavitvi problematike dobrobiti živali sta pomembni tudi razlaga in razumevanje izrazov kot so mučenje, zlorabljanje, zanemarjenje izkoriščanje, zapuščanje živali.

Pomembno je vedeti, da obstajajo specifični izrazi in problematika vsake od skupin živali.

Družne živali živijo v našem okolju in potrebujejo našo oskrbo in pomoč, rejne živali sicer izkoriščamo, vendar jim je nujno poskrbeti za dobre življenjske pogoje. Prostoživečim živalim pa moramo omogočiti ohranjanje njihovega naravnega habitata.

Z vidika dobrobiti živali ima vsaka skupina svojo specifično problematiko.

Izobraževalni material (uporaba dovoljena z navedbo vira):

  1. IDEJE ZA AKTIVNOSTI
  2. KMETIJE, navodilo učiteljem
  3. IDEALNA KMETIJA, navodilo učiteljem
  4. OSNOVNE ZNAČILNOSTI REJNIH ŽIVALI, navodilo učiteljem
  5. PODATKOVNE KARTICE, MAČKA
  6. PODATKOVNE KARTICE, PES